Условия за ползване

I. Предмет

Настоящите общи условия уреждат взаимотношенията между Хайликс ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6, с ЕИК 206512917, наричан по-долу ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на онлайн услуга, наричана по-долу УСЛУГА.

II. Данни за доставчика

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на ДОСТАВЧИКА: Хайликс ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6
Адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6, Email: tech@info.hilix.org
Вписване в публични регистри: Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206512917

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld (at) cpdp.bg
www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22
факс: 02 / 988 42 18
www.kzp.bg

III. Описание на УСЛУГАТА

Хайликс предоставя услуги по управление, изпълнение и предаване и създаване на счетоводни документи и други свързани подобни (онлайн, или по друг начин).

УСЛУГАТА се предоставя както онлайн, посредством клиентска платформа.

За предоставяне на услугата онлайн, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя онлайн профил, който включва следното:

Интернет адрес за достъп;

Достъп до персонален онлайн профил;

Възможност за създаване счетоводни документи онлайн.

Възможност за онлайн качване и теглене на файлове;

Възможност за онлайн преглед на подадени услуги и файлове и документи;

Възможност за получаване на резултата от услугата онлайн.

Възможност за онлайн получаване на счетоводни документи и тяхното заплащане;

Възможност за комуникация с центъра за поддръжка на клиенти на ДОСТАВЧИКА;

Информационна база данни за счетоводни документи;

Статистическа информация;

Възможност за управление на подадените лични данни;

Ползватели на УСЛУГАТА са физически и юридически лица, които сключват онлайн договор съгласно настоящите условия с ДОСТАВЧИКА.

Физическите лица ползват УСЛУГАТА за лични цели и са потребител съгласно Закона за защита на потребителите.

ПОЛЗВАТЕЛИ, които ползват УСЛУГАТА за търговска, бизнес или професионална дейност, декларитат, че не са потребители съгласно Закона за защита на потребители.

За собственик на профила се смята физическото или юридическо лице, което е извършило първо плащане за УСЛУГАТА.

IV. Цена на УСЛУГАТА

ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА срещу възнаграждение, дължимо от ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно обща листа. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да изтегли онлайн ценовата листа публикувана на сайта.

В случаите, в които ДОСТАВЧИКЪТ се налага да заплати допълнителни услуги на трети лица, свързани с изпълнението на УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати тези услуги - вкл., но не само, държавни и/или ведомствени такси, разходи за куриерски услуги, банкови такси и други подобни.

V. Предоставяне на услугата

За да ползва УСЛУГАТА онлайн, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да се регистрира на Интернет адреса на ДОСТАВЧИКА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да попълни верни и актуални данни във формата за регистрация и след това в секция "Профил". ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да поддържа актуални лични данни в онлайн профила.

С избирането на бутона за регистрация, възникват договорни отношения между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА съгласно настоящите общи условия.

След регистрация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност, посредством въведените от него данни за вход, за достъп до клиентския профил и за ползване на създадения от него онлайн профил.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да използва УСЛУГАТА добросъвестно, съгласно настоящите общи условия.

По време на използването на УСЛУГАТА и онлайн профила, ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва софтуер, технологии и техники, които биха навредили на ДОСТАВЧИКА или други ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата. В противен случай ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи наказателна отговорност и достъпът ще бъде деактивиран.

VI. Изменение на общите условия

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време, след което ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми по подходящ начин ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УСЛУГАТА.

Всички промени в общите условия влизат в сила в момента на уведомлението. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право в 14 дневен срок да отхвърли промените, с което се съгласява достъпа му до онлайн профила да бъде деактивиран.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че изпратено до него електронно писмо с уведомление се счита за достатъчно, независимо дали го е прочел. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че публикувана информация в таблото на онлайн профила се счита за достатъчна за уведомление за промяна на настоящите общи условия, независимо дали ги е прочел.

VII. Прекратяване

Договорът за предоставяне на услугата се прекратява:

По взаимно съгласие на страните

При обявяване в несъстоятелност или ликвидация на една от страните по договора

Едностранно от всяка от страните.

В случай на прекратяване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ е длъжен да заплати всички използвани услуги и задължения. В случай на прекратяване от страна на ДОСТАВЧИКА е длъжен да предостави обработени всички подадени документи от ПОЛЗВАТЕЛЯ (след тяхното заплащане).

ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати договора по всяко време ако установи, че онлайн профилът и/или използваните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, политиките на ДОСТАВЧИКА, законодателството на Република България и др.

VIII. Отговорности

ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички използвани УСЛУГИ, вкл. и чрез авансови плащания. В противен случай ДОСТАВЧИКЪТ има право да търси правата си по съдебен път.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да не прави опити за достъп до лични данни на други ПОЛЗВАТЕЛИ. В противен случай, данните му ще бъдат предоставени на органите на МВР и ще бъде разследван за опит за кражба на лични данни. ДОСТАВЧИКЪТ е предприел необходимите мерки за засичане на подобни опити.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя фалшиви документи. В противен случай, само ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи наказателна отговорност. ДОСТАВЧИКЪТ не се задължава и няма правомощия да проверява валидността на документите. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да обработва и съхранява личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно политиката за поверителност на компанията.

ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ заявената УСЛУГА (ако е заплатена добросъвестно) и ако непреодолима сила не го възпрепятства. В случай, че УСЛУГАТА не може да бъде предоставена, и за нея не са направени разходи по вина на ПОЛЗВАТЕЛЯ, тя не се заплаща. В случай че, по вина на ПОЛЗВАТЕЛЯ има направени разходи от страна на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да ги заплати.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да плати всички услуги през неговия онлайн профил, независимо дали ги е направил лично или е предоставил данните за вход на трети лица. Задължението е в сила и в случай на кражба на данните за вход от трети лица и използването на профила от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съхраненито на данните за вход в онлайн платформата от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

IX. Други условия

ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние при изпълнение на настоящия договор.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да не правят публично достояние кореспонденцията между тях, дори и след прекратяване на договора.

При сключване на писмен договор офлайн между страните и противоречие между този договор и настоящите условия, с предимство се прилагат клаузите на писмения офлайн договор.

Всички спорове, свързани с настоящите общи условия, които не могат да се изяснят между страните по договора, ще бъдат отнасяни за разрешаване към съответният районен съд. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да отнесе спора пред компетентните български съдилища.

Настоящите общи условия са в сила от момента на публикуването им на Интернет сайта/Платформата на ДОСТАВЧИКА.

This site was created using easy wordpress
Web Analytics